VISIE & MISSIE

VISIE 

 

 • Kernwaarden respect en discipline. 
 • Belang hechten aan sociale en educatieve normen.   
 • Goede relaties met regio en stadsbestuur. 
 • Kinderen de kans geven om op een kwaliteitsvolle manier met voetbal kennis te maken. 
 • Iedereen de kans geven zich te ontwikkelen, lerende omgeving voor trainers en spelers. Diversiteit : jongens, meisjes, G-voetbal.   
 • Warme en familiale sfeer.  
 • Goed georganiseerd en gestructureerd. 
 • Een lerende omgeving voor trainers creëren. 

De club biedt een kwaliteitsvolle opleiding aan onze jeugdspelers volgens een duidelijke visie, opleidingsplan die door alle trainers gevolgd wordt en wordt aangepast aan de noden en aan de leeftijd van de speler. Het opleidingsplan wordt jaarlijks geëvalueerd en bijgestuurd waar dit noodzakelijk is. 

In het opleidingsplan wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen (inter)provinciale opleiding en gewestelijke opleiding. 

Het gewestelijk niveau heeft vooral een sociaal en maatschappelijk karakter. Iedereen krijgt hier de kans om zich te ontwikkelen (naar zijn mogelijkheden en tempo). Hier bieden wij als club de jongens en meisjes dezelfde kwalitatieve oefenstof aan maar worden de eisen en de intensiteit van de trainingen aangepast aan de spelers. Bij deze groep wordt er veel minder aandacht gegeven aan de prestaties (winst/verlies) en is het FUN-aspect veel belangrijker. Alle andere richtlijnen en afspraken qua discipline, orde en tucht zijn hier natuurlijk ook van toepassing. De club wil op alle niveaus een voorbeeldfunctie uitdragen. 

Het (inter)provinciale niveau heeft als doel de jonge spelers (vanaf U8 – U17) de kans te geven zich optimaal als voetballer te kunnen ontwikkelen door hen met gediplomeerde trainers en de best mogelijk middelen te omringen. Zodoende kunnen wij de spelers de kansen geven om door te groeien tot aan het eerste elftal (1e Prov & 4e Prov) 

In dit proces staat de speler in zijn totaliteit centraal. In onze opleiding gaan wij ervan uit dat de speler een aantal jaren nodig heeft. Om de continuïteit gedurende de opleiding te verkrijgen, wordt er gewerkt met de trainingsprogramma’s waarin is vastgelegd welke oefenstof in een bepaalde fase van de opleiding wordt gegeven. De uitgangspunten voor de trainingen per categorie zijn de psychologische en fysieke leeftijdskenmerken. De trainingsarbeid zal ook toenemen tijdens het volgen van het opleidingsplan. Er wordt gewerkt volgens de ‘windows of opportunity’ waarbij aan iedere leeftijd de correcte prikkels worden gegeven (coördinatie, techniek, kracht, uithouding, …). We streven dus naar het opleiden van volwaardige spelers voor het eerste elftal. In onze voetbalopleiding zijn techniek, spelintelligentie, persoonlijkheid en atletisch vermogen de rode draad. De ouders en spelers willen wij ondersteunen op het gebied van lifestyle, persoonlijke trainingsmodaliteiten, empowerment enz. .                                                                                                                              

De wedstrijden kun je niet los zien van de trainingen. Tijdens de wedstrijden zullen de trainingsdoelstellingen tot uiting komen. Om de spelers de kans te geven zich optimaal te ontwikkelen tot veelzijdige voetballers moeten zij in de beginfase (onderbouw – middenbouw) op verschillende posities ervaringen opdoen. 

Bedoeling van de JO is om door doorstroming van jeugdspelers naar eerste elftal het aantrekken van dure spelers te vermijden. Dat is vooral de rol van het Interprovinciaal voetbal. 

Het doel van de Gewestelijke ploegen is eerder de verankering in de lokale leefgemeenschap. 

 

Bedoeling is om jaarlijks X jeugdspelers toe te voegen aan de kern van het eerste elftal. Dit gaat via verschillende stappen: 

 • Eerst worden de talenten van IPU16-IPU17-Beloften opgenomen in de kern van Jong Rassing. 
 • We kiezen ervoor om géén U19 op te richten maar alle spelers van die lichting door te schuiven naar de beloften. 
 • De beloften zijn onze 4e provincialer geworden met enkele gerichte aanwervingen. 
 • De spelers die hier bovenuit steken (4e prov) worden opgenomen in de kern van het eerste elftal (1e Prov) en krijgen hun eerste speelminuten. 
 • Het daaropvolgend seizoen trainen die niet alleen met eerste elftal, maar krijgen die ook hun speelminuten in de competitie.  

Als er zich een nieuwe speler aanbied voor een bepaalde positie waarvoor we een talent hebben in de JO, dan zal er voor gekozen worden om deze speler niet aan te trekken en wordt eerder gewerkt om talent uit eigen JO op niveau eerste elftal te krijgen. 

Keuze en evaluatie van jonge talenten gebeurt door TVJO, jeugdmanager, hoofdscout en sportief manager.  

 

De doelstellingen van ons opleidingsplan kort samengevat 

 SPORTIEF 

 • Het opleiden van jeugdspelers geschikt voor het niveau van het eerste elftal volgens een welomschreven sportieve visie die door alle trainers en spelers gevolgd wordt. 
 • Het doel om zo veel mogelijk ervaren en gediplomeerde trainers, jeugdcoördinatoren aan te werven 
 • Het aanbieden van specifieke trainingen om de spelers zich optimaal te laten ontwikkelen (Technisch, Tactisch, Coördinatief, Kracht, Uithouding, Mentaal en Lifestyle) 
 • Het aanbieden van specifieke doelmannenopleiding 
 • Door middel van scouting talentvolle spelers uit de regio bij onze club aan te sluiten 
 • De jeugd het plezier aan het voetbal te laten beleven 
 • Zowel jongens als meisjes te laten voetballen (van U5 tot U17) 
 • Spelers die de club verlaten, een grote waarde te laten betekenen voor lager spelende clubs uit de regio. 
 • Mentaal sterker maken van spelers door hen te wijzen op hun gebreken en ze te confronteren met hun te verbeteren punten en resultaten. Een fout is pas een fout als er niet uit geleerd wordt. Deze zelfsturing moet een speler vanaf een bepaalde leeftijd bezitten, want hij heeft zijn ontwikkeling zelf in handen. 
 • De spelers evalueren en laten doorstromen via de sportieve cel 
 • Ontwikkeling afstemmen op de biologische leeftijd van de speler 
 • Trainingscomplex te Waregem (Mirakelstadion) 
 • Spelers het belang aanleren van empowerment/Lifestyle. 

  

EXTRA SPORTIEF 

 

 • De spelers ethische waarde bijbrengen: zelfdiscipline, orde en tucht, respect, … 
 • Als club een ondersteunende rol zijn voor speler (vb. afbouw trainingen tijdens examenperiode, …) 
 • Aanbieden van een kledijpakket voor trainingen en wedstrijden 
 • Duidelijke communicatie naar ouders en speler toe 

 

 MISSIE 

Missie van de club  

De club is gegroeid uit een regionaal ploegje van de wijk Nieuwenhove uit Waregem, in de schaduw van grote buur SV Zulte-Waregem. De club, met als roepnaam “ De Rassing” kon door een ambitieus bestuur in het verleden zelf uitgroeien tot 2e nationale. Maar iedereen was zich bewust dat de club op dat moment boven zijn stand leefde. Daarom was het heel belangrijk dat we steeds het sympathieke ploegje bleven, waar er ook aandacht naar het familiale karakter blijft gaan. 

 Het is onze wil om een financieel gezonde club te zijn en te blijven, met oog voor de jonge spelers uit de eigen opleiding of uit de regio.  

Racing Waregem wil een toonbeeld zijn van een familiale club in onze regio. De club moet drijven op het enthousiasme van al onze medewerkers zowel op als naast het veld. Daarom is het belangrijk dat alle medewerkers zich verbonden voelen met de club. Dit resulteert dan in een langdurige samenwerking, wat de werking van de club in het algemeen ten goede komt. 

 

Missie van de jeugdopleiding  

 • We willen een zo hoog mogelijke kwalitatieve georganiseerde opleiding aanbieden, referentie worden in ZWVL, Racing Waregem als MERK ! 
 • Jeugdspelers constant verbeteren & begeleiden 
 • Mogelijks een doorstroming naar het eerste elftal (één sportieve cel). 
 • Aanvallend voetbal spelen 
 • Jongeren de kans bieden zich te ontplooien 
 • Persoonlijkheden ontwikkelen 
 • Leren functioneren in team 
 • Fun 
 • Opleidingsplan opgesplitst in een prestatieflow (P/IP) en een recreatieflow (gewestelijk). 
 • Traject is uitgewerkt van soccers tot beloften (zorgt voor continuïteit), volgens de visie van de KBVB. 
 • Per ontwikkelingsfase specifieke oefenstof aanbieden, individuele ontwikkeling belangrijker als winnen (winnen zal het resultaat zijn, niet het doel) 
 • Techniek, Spelintelligentie, Persoonlijkheid en Atletisch vermogen. 
 • Volgens de principes van het Zonevoetbal. 

 

Deze jeugdopleiding wil jongeren de kans bieden zicht te ontplooien tot gezonde en sociale persoonlijkheden die leren functioneren in een “team”. Daarom ondertekenen we de Panathlon-verklaring waarin gesteld wordt dat ieder kind het recht heeft om te sporten en de kans moet krijgen zijn geliefde sport te beoefenen. 


website en hosting sponsor